Cao Xuân Tiếu - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp

Cao Thị Bích

[edit]

Cao Xuân Tiếu


1865 – 1939
Thượng Thư
( Việt Nam )

Cao Thị Quán
Cao Thị Hòa

Nguyễn Thị Vịnh

Cao Xuân Tảo
Cao Xuân Mại
Cao Thị Nhu
Cao Thị Viện
Cao Thị Trân
Cao Thị Thâm
Cao Thị Giảng
Cao Thị Khiết
Cao Thị Tường
Nguyễn Thị Phương

Cao Thị Minh
Cao Xuân Hiệu
Tôn Nữ Thị Lài

Cao Thị Yên
Cao Thị Hóa
Cao Xuân Đôn
Cao Thị Chín
Nguyễn Thị Ân

Cao Xuân Huy
Cao Xuân Do
Cao Thị Huỳnh
Cao Thị Cư
Nguyễn Thị Du

Cao Thị Huệ
Cao Thị Thái
Cao Thị Phú
Cao Xuân Đằng

Ông Cao Xuân Tiếu tự Mộng Phó, hiệu Bang Sa, Hải tăng, sinh năm Ất Sửu (1865) tại làng Thịnh Mỹ.

Ông đỗ Cử Nhân năm Tân Mão (1891 - thứ nhì trường Nghệ An) và Phó Bảng năm Ất Mùi (1895)

Làm quan nhà Nguyễn qua những chức bậc:

An Sát Quảng Nam (1901)

Bố chánh Bình định, Hà Tịnh,

Chủ khảo khoa thi Hương trường Thanh Hóa (1906)

Tham tri bộ Lễ, bộ Hộ (1913)

Sau được thăng quan lên Thượng Thư.

Sau khi về hưu năm 1922 ông nhận làm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Nông Tín Ngân Hàng miền Bắc Trung Kỳ.

Ông mất năm Kỷ Mão (1939), thọ 74 tuổi.

Gia đình ông Cao Xuân Tiếu

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
24-Mar-2020:
Anne Junor
Võ Văn Phiếm
18-Dec-2019:
Võ Gia Minh
07-Dec-2019:
Nguyễn Tuấn Andrew
Nguyễn Thúy Mai
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français