Cao Xuân Nguyệt-Đan - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh
Cao Xuân Tảo   –   Tôn Nữ Thị Nhu
Cao Xuân Trác   –   Trần Thị Ánh Tuyết

Cao Xuân Diệu
Cao Xuân Ánh
Cao Xuân Chiêu

[edit]

Cao Xuân Nguyệt-Đan


1965 –
Nhân viên của khách sạn St. Regis
( Hoa Kỳ )

Nguyễn Hữu Tân

Nguyễn Chí Vincent
Nguyễn Cao Paul
Nguyễn Cao Thomas
Nguyễn Cao Lucia

Lập gia đình năm 1993. Chồng là Nguyễn Hữu Tân (1959-2008) Kỹ sư công chánh (Cal State University Fullerton).

Sinh được 4 con: 3 trai 1 gái.

Nguyễn Chí Vincent (1995)

Nguyễn Cao Paul (1997)

Nguyễn Cao Thomas (1999)

Nguyễn Cao Lucia (2003)

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Nguyệt-Đan?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français